Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Blanketter och anvisningar

Anvisningar för ansökan om bidrag

1. Birgit och Gad Rausings Stiftelse är en privatägd stiftelse, helt fristående från universitet och högskolor. Stiftelsens ändamål är att främja avancerad svensk vetenskaplig forskning inom humaniora, företrädesvis inom arkeologi, historia, konstvetenskap, litteratur-vetenskap och språkvetenskap, och dessa ämnens hjälpvetenskaper i Sverige och utomlands.

2. Bidrag utbetalas i form av stipendier. Utgifter för lön, sociala och administrativa avgifter täckes ej. Bidrag till studier/kurser vid universitet och högskola beviljas inte, ej heller konferenser, liksom inte heller bidrag till enbart tryckning och därmed sammanhängande kostnader.

3. Mottagare av bidrag kan vara enskilda personer, forskningsgrupper, institutioner eller liknande.

4. Ansökan om sådana bidrag inges på särskild av stiftelsen tillhandahållen blankett i två (2) exemplar senast den sista vardagen i augusti månad, poststämpel räknas. Felaktigt ifylld blankett eller för sent inkommen ansökan behandlas ej.

5. Bidragstagare är skyldig att lämna in rapport över projektresultat inklusive ekonomisk redovisning till stiftelsen snarast efter det att projektet slutförts eller om projektet löper över flera år en delrapport senast ett år efter projektstart. Även förändring av projektets inriktning/tidsplanering skall utan dröjsmål meddelas Stiftelsens kansli.

6. Medel som inte använts för avsett ändamål återkrävs av stiftelsen. Liksom medel för vilka ekonomisk redovisning inte lämnats.

7. Om stipendier/bidrag beviljas från annan fond/stiftelse, skall information härom lämnas till kansliet snarast.

8. Glöm ej att meddela adressändring till Stiftelsens kansli

9. Medsända bilagor returneras inte.

10. Besked om beviljat bidrag lämnas skriftligen i december varje år.

 

Ladda ner ansökningsblanketter

Blanketter i pdf format

 

Format

För att kunna läsa och skriva ut PDF-format behöver du en programvara som heter Adobe Acrobat Reader.
Denna programvara är gratis och kan hämtas hem från Adobes webbplats.